Op weg naar nog meer prachtige praktijkproducten: “ Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen hun krachten”.

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.

Wat doet de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

Als associatie dragen zij samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving. De partners binnen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen richten zich op kennisvragen op het gebied van gezondheid, het functioneren en op participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Academische Werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking en vormt het aanspreekpunt voor ministeries en overheden betrokken bij het onderzoeksbeleid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wie participeren in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

De volgende Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken hebben zich aangesloten bij de Associatie:

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo

Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam

Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen – Radboud Universiteit Nijmegen

Academische Werkplaats GOUD – Erasmus UMC

Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam

Academische Werkplaats EMB– Rijkuniversiteit Groningen

Landelijk Kenniscentrum LVB

Ben Sajet Centrum – Universiteit van Amsterdam

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder voorzitterschap van Prof. Petri Embregts (Tilburg University); het dagelijks bestuur bestaat verder uit Prof. Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).

Academische Werkplaatsen verstandelijke beperking bundelen krachten.

Donatie PAO Psychologie voor Vrienden

PAO Psychologie is gespecialiseerd in onderwijs voor zorg- en onderwijsprofessionals, op (post-) hbo en universitair niveau. In 2021 is het scholingsaanbod voor academische en hbo-professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking vernieuwd. In 2022 wordt het aanbod verder uitgebreid. Het doel is om nog beter aan te sluiten op de behoeftes en wensen van het werkveld en daarom wordt momenteel de Enquete nascholing VB – PAO uitgezet.

Iedereen die betrokken is bij de keuze en de organisatie van nascholing wordt van harte uitgenodigd om in ca. 5-10 minuten de vragenlijst in te vullen. Het wordt gewaardeerd als je de link naar de enquête deelt met collega’s die ook werken met mensen met een verstandelijke beperking of betrokken zijn bij de nascholing.

Voor iedere volledig ingevulde vragenlijst doneert PAO Psychologie €1 aan Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.

nascholing professionals verstandelijke beperking
Lees verder

‘Familienetwerken’ als lesmodule AWVB en de app beschikbaar op iPad.

De lesmodule ‘Familienetwerken’ gaat in op het belang van een sociaal netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, met een specifieke focus op het familienetwerk. Deze module van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) biedt meer kennis en inzichten op het gebied van familienetwerken van mensen met een verstandelijke beperking. Interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen kunnen kosteloos gebruikmaken van deze module.

Uit onderzoek van de AWVB naar familienetwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking blijkt dat het binnen de familie vooral de ouders zijn die ondersteuning bieden. Mensen met een licht verstandelijke beperking missen vaak belangrijke andere bronnen van ondersteuning, zoals een partner en goede vrienden. Ook hebben zij minder vaak het gevoel zelf iets terug te kunnen doen voor een ander, terwijl wederkerigheid van groot belang is voor het vormen van duurzame relaties.

Een sociaal netwerk is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking.

Begeleiders spelen een belangrijke rol in het bevorderen van wederkerige (familie)relaties. Na het volgen van de module weten studenten onder andere hoe je het familienetwerk van iemand met een verstandelijke beperking in beeld brengt en hoe je daarover in gesprek gaat met deze persoon en zijn of haar netwerk.

Opbouw module en de app nu ook beschikbaar op de iPad.

Een sociaal netwerk is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking
Familie enzo ook op de iPad

De module bestaat uit vier leerbijeenkomsten. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundig familielid. De module gaat ook specifiek in op een door de AWVB ontwikkelde webapp – ‘Familie enzo’ – waarmee mensen met een licht verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk digitaal in kaart kunnen brengen. Inzicht daarin kan helpen om het netwerk actief te betrekken en steviger te maken. Met financiële steun van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is de webapp sinds november ook beschikbaar op  tablet, zoals de iPad.

De module past binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier.

Meer informatie

De modules zijn kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals. Ze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu. Ook voor verdere vragen of opmerkingen over de modules of over dit initiatief kun je via dit e-mailadres contact opnemen.

Lees verder

Triple-C screeningslijst uitgereikt tijdens themaochtend

De thema-ochtend ‘Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen’ vormt op 15 oktober 2021 het decor voor de uitreiking van de screeningslijst Triple-C. Een praktijkproduct van de AWVB in samenwerking met zorgorganisatie ASVZ, gebaseerd op de resultaten van het promotieonderzoek van science practitioner Tess Tournier.

Triple-C

Na een welkom en inleiding door hoogleraar Petri Embregts van de AWVB, verzorgt Hans van der Wouwe een lezing over ‘Triple-C. Een op praktijkervaringen gebaseerde methode om mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag goed te begeleiden en behandelen. Van der Wouwe is hoofd behandeling bij ASVZ en een van de grondleggers van Triple-C. Hij schetst het ontstaan van de methode, de uitgangspunten en de ontwikkeling ervan in de loop der jaren. Het centraal stellen van menswaardigheid en de behoeften van cliënten (en medewerkers) in de Triple-C methode, heeft geleid tot een verschuiving van een traditioneel/medisch behandelhuis naar een ‘Triple-C behandelhuis’. De methode wordt inmiddels door veel zorgorganisaties omarmd.

Praktijkproduct

Hoewel de methode veelvuldig wordt toegepast in de praktijk, ontbreekt er nog een wetenschappelijke onderbouwing. Promovenda Tess Tournier onderzocht samen met haar begeleidingsteam bestaande uit prof. Petri Embregts, dr. Lex Hendriks, prof. Andrew Jahoda en prof. Richard Hastings de werkzame mechanismen en theoretische onderbouwing van Triple-C. Dit resulteerde in het Triple-C logic model. Daarin worden de uitkomsten zowel op het niveau van de persoon met een verstandelijke beperking als op het niveau van de begeleider en dat van de organisatie gepresenteerd. Het Triple-C logic model vormt een rijke basis voor vervolgonderzoek naar de effecten van Triple C. Het model is met financiële steun van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland vertaald in een praktische screeningslijst, waarmee zorgorganisaties in kaart kunnen brengen op welke vlak zij nog extra moeten investeren om Triple-C succesvol vorm te geven.

Triple-C screeningslijst
Het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Lees verder

Online tools voor de praktijk

Van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) ontvingen wij het jaarverslag 2020: “ Het jaar waarin het coronavirus en de getroffen maatregelen een grote impact hebben gehad op ieders leven. Vanuit de AWVB hebben we geprobeerd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis die nodig was om mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zoveel als mogelijk te ondersteunen. “

In het online publieksjaarverslag van de AWVB wordt onder andere terug gekeken op activiteiten in kennisontwikkeling en kennisdeling gericht op het optimaliseren van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking: https://awvb.ccreader.nl/jaarverslag2020

Online tools voor de praktijk.

In het jaarverslag is ook aandacht voor de activiteiten en producten die zijn ontwikkeld om wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk te delen met zorgprofessionals, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De ervaring leert namelijk dat deze kennis ‘alleen’ in de vorm van een artikel of rapport niet vanzelfsprekend wordt benut door mensen buiten de wetenschap.

De AWVB ontwikkelt producten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en organiseert bijvoorbeeld symposia en studieochtenden. Ook verschijnt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief en delen we nieuwsberichten via social media en online platforms.

Webapp Familie enzo
In 2020 ontwikkelde de AWVB de webapp Familie enzo. In die app wordt gebruik gemaakt van de inzichten uit AWVB-onderzoek naar familienetwerken. Met deze webapp kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk in kaart brengen.

Op de website familieenzo.nl kan een account aangemaakt worden. Hierbij kan een eigen avatar (poppetje) samengesteld worden, compleet met haarkleur, bril én snor of baard. Vervolgens worden op dezelfde manier stap voor stap familieleden en andere belangrijke personen toegevoegd aan het familienetwerk.

Aan de hand van vragen als ‘Wie is belangrijk voor jou?’ en ‘Wie helpt jou als je niet zo’n goede dag hebt?’ wordt het familienetwerk in kaart gebracht. Aan het eind rolt er een netwerkoverzicht uit, inclusief familieportret, dat je kunt printen of downloaden als pdf.

In de webapp is een handleiding beschikbaar voor professionals om samen met hun cliënt het netwerkoverzicht van betekenis te voorzien. Familie enzo is voor iedereen kosteloos beschikbaar.

Familie enzo is mede mogelijk gemaakt door subsidies van Stichting Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en Stichting SPZ.

Lees verder

Erkend Goed Doel

Van het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, ontvingen wij de uitkomst en felicitaties van de erkenningsaanvraag. Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is met positief resultaat door de toetsing gekomen en is Erkend Goed Doel.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op Erkende Goede Doelen. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Kijk voor meer informatie op CBF.nl

Lees verder
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven